1968-1978

1968-1978  Gebouw op de Contactweg

1966, 1967 Direkteur van de Uts, J.C. Sweerman, gaat na een uitstekende en lange staat van dienst met pensioen. Hij wordt opgevolgd door de leraar J.C. de Winter. In diens plaats gaat J.P. Tuyn de funktie van adjunkt bij het Lno vervullen. De Uts zal wor-den ondergebracht in de oude HTS in de Dongestraat.

AGS journaal 1968 maart -1     ags journaal 1968     
AGS Journaal                         AGS Journaal                        AGS Journaal Kerstmis
(Mrt-1968)                                (Okt-1968)                              (1968)

1967 geeft de verdere toepassing te zien van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) of Mammoutwet. Aansluiting wordt gezocht van Lts naar Uts, waardoor de meer theoreti-sche T-stroom in het Lto ontstaat. Vooral aan de brede vorming wordt aandacht besteed, de opleiding tot een bepaald beroep wordt verbreed. Dat geeft andere lestijden en leerplannen. Met de huisvesting blijft het droevig gesteld. De nieuwbouw wordt steeds dringender. Een aantal lokalen van de gemeente in de Uiterwaardenstraat wordt door de gemeente opgezegd. Het algemeen grafisch jaar (A) wordt een brugjaar.

ags 50 jaar 0 1973-1974 Vier A-1 AGS kerstkaart Geluk 1977-1
AGS 50 jaar (1968)                    Vier A (1973-1974)         AGS kerstkaart Geluk (1977)   

1968, 1969 Aan de huisvesting van de Uts (hierna Mts te noemen) man-keert nog de praktijk. Voorts is de school gevestigd in een aan-tal gebouwen: Dintelstraat 15, Baroniepad, Uiterwaardenstraat, Dintelstraat 5 en Dongestraat 8 (Mts). De nieuw-bouw is iets gevorderd, doordat het bestuur het hooglied vansalomo-1toestemming kreeg om Den Haag een voorstel te doen voor aanwijzing van een architect en adviseurs en een grondmechanisch het hooglied van salomo-1onderzoek te doen instellen. Het vijftig jarig bestaan werd waardig gevierd. De sluitzegel was in het vorige jaar al op de uitgaande post geplakt; er kwam een extra AGS-Journaal en er verscheen een gedenkboekje geschreven door de oud-direkteur; een serie houtsneden van de leraar J.H. Vleugels werd, voorzien van franse gedichten met vertaling, gedrukt; prachtig gecalligrafeerd door leraar G.J. Haalboom en gedrukt werd het Hooglied.
Het Hooglied Van Salomo (bekijk online)
Op 28 mei richtte het bestuur een lunch aan voor personeel met dames, waarna een officiële receptie plaats vond. Er waren nogal wat mutaties bij het personeel en bij de nieuwe samenstelling werd leraar P.H. de Wild tot adjunkt Mts en le-raar G.J. Haalboom tot adjunkt Lts benoemd. De schoolbevolking bedroeg: Mts 249; Lto 532; Ato 895; avondschool465. In de loop van de laatste paar jaren werd geleidelijk verlaging van het aantallesuren ingevoerd zowel van leerlingen als van leraren.

De scheiding tussen Lbo en Mbo wordt verder doorgevoerd. Leraren en leerlingen krijgen inspraakcommissies, aan vernieuwing van statuten en 1964 – 1965 – 4e klashuishoudelijk reglement van de Vereniging Amsterdamse Grafische School wordt begonnen. In de 1964 - 1965 - 4e klashandzetterij (lood) komt de nieuwe tijd zich aandienen door de aanschaffing van een fotografische koppenzetter en een IBM-composer (zie ook 1962). Veranderingen in de leerplannen van het aanvullend theoretisch onderwijs worden met de Verenigin-gen voor vakopleiding voorbereid. Te midden van de middelbaar technische scholen blijven een aantal vak-mts-en moeilijk inpasbaar in de algemene plannen en voorschriften. Daarvan is ook het lokalenplan voor de nieuwe grafische Mts afhanke-lijk. Met het stagejaar zijn de resultaten zeer gunstig, maar het leidt ook tot studieafbreking van een aantal teleurgestelde leerlingen.

1970

De verticaal gerichte opleiding moest plaatsmaken voor een horizontaal gebonden vorming. Medio 1970 kwam bij het LBO de gehele omschakeling op het nieuwe leerplan na gezamenlijke inspanning redelijk tot stand.

1720_001 AGS gewoon erg goed! 1972-1  ags punt 1974-1
visie op 4 en 5 mei (1970)        AGS gewoon erg goed! (1972)        AGS Punt (1972)

De MTS-nieuwbouw kreeg vanaf het begin van de zeventiger jaren voortdurend alle aandacht in de schoolpublicaties. Zo meldde men dat de architect van de nieuw te bouwen school in Sloterdijk in 1971 een oriënterend bezoek had gebracht aan een soortgelijke school in Wenen. Een vooruitstrevende aanpak die eerlijk gezegd te hoog gegrepen bleek want in 1973 deelde het ministerie nota bene mee dat de bestaande overeenkomst met de gemeente betreffende de erfpacht beëindigd moest worden. Door felle protesten van het schoolbestuur kon deze ontwikkeling worden tegengehouden. Om aan te geven hoe bizar het er in die tijd aan toe ging: een paar maanden later kreeg het schoolbestuur de toezegging dat er in 1975 begonnen kon worden met de bouw.

laan 2

De geschiedenis leert dat op 28 augustus 1978 symbolisch de honderdste paal met enig officieel vertoon in de grond werd geslagen.1978, 1979 En toen kon op 28 augustus 1978 de eerste paal geslagen worden voor de Mts in Sloterdijk door de voorzitter van de bouw-commissie drs. J.H. van Oostveen. Dat was belangrijk nieuws, maar ook dat de leerlingaanmelding in omhooggaande lijn ging. Dat kon mede door de weer ter hand genomen wervings-campagne van de grafische industrie.

paal

Het Ministerie zit nog steeds te drammen om het beroepsbegeleidend onderwijs -dat al sinds 1918 aan de school is verbonden -in de streekschool zonder grafische outillage en zonder grafische geuren te stop-pen. Er moest zelfs een bereidverklaring door het bestuur wor-den gegeven. Maar zie: er kwam een intentieverklaring (voor-nemen) van de staatssecretaris om de streekscholen in te richten voor onderwijs aan ‘boven-18-jarigen en de 16-18-jarigen zouden aan scholen voor lager beroepsonderwijs verbonden kun-nen blijven. Daartoe is dan weer nodig dat de staatssecretaris de bestaande opleiding als proefproject wil zien en op 1 augustus 1979 goedkeurt. Regeren is vooruitzien, maar dat blijkt in de praktijk wel moeilijk te zijn! Aandacht werd besteed aan het 60-jarig jubileum van de AGS. Direkteur J.C. Moerman verliet de school na een zeer lange, lang niet altijd ge-makkelijke, staat van dienst. De adjunkt-direkteur van de Mts P.H. de Wild kwam hem op 1 mei 1978 vervangen. Leraar Peschar neemt zijn plaats in. Bij het Lbo werd de mogelijkheid opengesteld om in het vierde jaar een keuze te doen uit: vormvervaardigingstechnieken; reproduktietechnieken; druktechnieken; bind-en afwerkingstechnieken; hiermede aansluitend bij het totaal-plan van de Vereniging Be-roepsopleiding Grafische Industrie. Verheugend is de op 1 augustus aangevangen cursus voor dele-rarenopleiding onder verantwoordelijkheid van het Nederlands Genootschap in het gebouw van de Mts (zie 1960). In dit jaar werd door het bestuur de Wierdeis-medaille afgeschaft.

laan 1

1979 De vorderende bouw van de nieuwe school in Sloterdijk geeft glans aan het verslag 1979. Maar ook de groei van het leerling-wezen (dus het beroepsbegeleidend onderwijs) geeft aanleiding tot tevredenheid. Wel wordt de nadruk gelegd op de kwets-baarheid van het aantalleerlingen van Lbo en leerlingstelsel als er niet gestaag vraag naar opleiding uit het de grafische wereld jaagt op talent-1bedrijfsleven komt.

De grafische wereld jaagt op talent (1978)

Wachten is ook op een duidelijker aanpak van de overheid, die een aantal plannen -streekscholen, ‘kort middelbaar beroeps-onderwijs’ -onafgewerkt laat. Een aantal avondcursussen die vanaf de aanvang in 1918 een vorm van vrije-tijdsbesteding (bedoeld wordt ‘leergierigheid’ of ‘verdieping van vakkennis’) hebben gehad, zouden een zekere erkenning van het grafisch bedrijfsleven moeten krijgen. De aanmelding van leerlingen voor de Mts (afkomstig van AGS Lbo, VWO, Havo en Mavo) was ‘overweldigend’ en ook dat vraagt om oplossingen. Exa-men werd gedaan door 25 kandidaten Grafisch technisch; 26 Esthetisch technisch; 19 Administratief economisch; op grond van art. 29 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. De centrale administratie van AGS en Mts wordt opgeheven en afzonderlijk gevoerd.

ags jaarverslag 1967 ags jaarverslag 1968 ags jaarverslag 1969
AGS jaarverslag 1967     AGS jaarverslag 1968     AGS jaarverslag 1969 

ags jaarverslag 1970 ags jaarverslag 1971 ags jaarverslag 1972
AGS jaarverslag 1970     AGS jaarverslag 1971     AGS jaarverslag 1972 

ags jaarverslag 1973 ags jaarverslag 1974 ags jaarverslag 1975
AGS jaarverslag 1973     AGS jaarverslag 1974     AGS jaarverslag 1975 

ags jaarverslag 1976 ags jaarverslag 1977 ags jaarverslag 1978
AGS jaarverslag 1976     AGS jaarverslag 1977     AGS jaarverslag 1978