1957-1967

1957-1967 de verbouwing en nieuwe plannen

Ook in 1956 ‘klonken nog de drilboren en werd nog gewacht op belangrijke beslissingen van het Ministerie van O.K.en W.’ De leerplannen van Uto en Lno werden vernieuwd, er kwamen nieuwe vakken bij -o.a. muziek -ten koste van een aantal praktijkuren. De verbouwing -hier en daar de ‘ravage’ -liep kolossaal tegen en de officiële opening kon eerst op 20 september 1957 plaats hebben. 1956 geeft weer een aantal nieuwe gezichten in de AGS.

AGS verbouwing 1956-1957

ags verbouwing 1956-1957 019  AGS krantartikel-1  2962_001-5
AGS verbouwing (1956-1957)        AGS krantartikel (1957)        Klassen foto (1957) 

Talloze plannen worden in 1957 -na de verbouwing -uitge-voerd en tot stand gebracht, maar ook aan nieuwe noden wordt gewerkt. Al jaren sleept zich met de SGV samen het voorstel om van de Uto middelbaar onderwijs te maken, voort. Een nieuwe opleiding voor de verpakkingsindustrie (Papier-verwerkende-, papierveredelende en behangselindustrie) met een bescheiden inventaris komt op gang. Een lokaal wordt in-gericht met een kleine anilinepers (flexografie) en een diepdruk-installatie op demonstratie-schaal. Het besluit wordt geno-men om een lening aan te vragen van f 350.000,-ten behoeve van een gymnastiekzaal en drie leslokalen (Baroniepad). De Monotypeopleiding (drie toetsenborden en een gietmachine) gaat van start.

1 ags

AGS schoolgebouw 

1960, 1961 Het filiaal Baroniepad kon in 1960 in gebruik worden genomen. De gymnastiekzaal, een tekenlokaal en twee leslokalen voorzagen in een jaren gevoelde behoefte. In dit jaar is ook sprake van enkele van de gemeente Amsterdam gehuurde leslokalen en zelfs van een bouwcommissie voor het bestuderen van een plan voor een tweede school.

 

AGS prospectus 1952-1  AGS kerstnr 1955-1  vakantie cursus 1955-1
AGS prospectus (1952)        AGS kerstnr (1955)           Vakantie Cursus (1955)

AGS boekenweekavond programma 1956-1 geschreven aspecten van het tijdschrift-1 Boekenweekavond     Geschreven toespraken (20-09-1957)     Aspecten van programma (1956)                                                                       het Tijdschrift (1963)

Wederom werd in 1961 een poging gedaan om het patroons-onderwijs (Uto) de middelbare status te geven. Een Stichting Hoger Grafisch Onderwijs, onder grote drang (gedram) van de werkgeversorganisaties in het leven geroepen, trachtte aansluiting te zoeken met de Uto-afdelingen van Amsterdam en Utrecht: er werd enige jaren een cursus gehouden voor middel-baar technisch afgestudeerden in een aantal grafische vakken. In samenwerking met Den Haag opgezet is de zaak niet uit de verf gekomen. De schoolbevolking bestond uit: Uto 136; Lno 433; aanv. theor. onderw. 1057; avondschool 630. Op zaterdag werd een cursus voor de lerarenakten NI en Nm ondergebracht (Genoot-schap tot opleiding van leerkrachten bij het N.O.)

1957 AGS gebouw-1 ags groepsfoto 50-60
AGS gebouw (1957)

1962 Het verslag van 1962 meldt dat de uitbreiding met een algemeen grafisch jaar (A-klas) voor het Lno nog slechts voorlopig is, dus dat voor het volgend jaar nog geen definitieve oplossing gevonden kan worden voor benodigde ruimte, aanvullende leraren en het betrekken van de door de gemeente toegezegde lo-kalen in de verlaten Mts Dongestraat staat ook nog niet vast. Toch blijft het aantalleerlingen en leraren groeien. Het volon-tairschap van de Uto-leerlingen in de bedrijven moest wegens de vrije zaterdag worden opgeheven. Bij de inventaris-aanschaffingenstaat vermeld: Magnoscoop (eenvoudig fotozet-apparaat). Dit voorlopertje ( ± f 3000,-) kan beschouwd wor-den als begin van de gigantische revolutie in de zetapparatuur die zou volgen. Toch moest dit hulpmiddel voor de reproduktietekenaars driemaal bij het Ministerie worden aangevraagd!

AGS journaal 1957-1     AGS journaal 1959-1      AGS journaal 1960 15e jaargang no 3-1
AGS Journaal (Mei-1957)    AGS Journaal (Juni-1959)    AGS Journaal (No.3-1960)

AGS journaal 1960 15 jaargang no 4-1     Ags journal nov 1961     AGS journaal 1962 januari 16e jaargang nr 2-3-1
AGS journaal (No.4-1960)     AGS Journaal (Nov-1961)    AGS Journaal (Jan-1962) 

AGS journaal 1962 16e jaargang nr4-1     AGS journaal 1962-1     ags journal 1963
AGS Journaal (Nr.4-1962)    AGS Journaal (Nr.2-1963)    AGS Journaal (Nr.3-1963)

AGS journaal 1963 juli 45 jarig bestaan-1     AGS journaal 1965-1     AGS journaal 1966-1
AGS 45 jaar (Juli-1963)          AGS Journaal (1965)             AGS Journaal (1966)

ASG journaal 1964-1     AGS journaal 1966 kerstnummer -1      AGS journaal 1967 maart -1
AGS Journaal (1964)             AGS journaal Kerst (1966)     AGS Journaal (Mrt-1967)

AGS journaal 1967 zomer -1     AGS journaal 1967-1
AGS Journaal (Zomer-1967)     AGS Journaal (1967)     

Speciale editie

AGS journaal jubileumnr 1963 juni -1     AGS journaal in memoriam j.c. winterink 1966-1     AGS journaal sweerman editie 1966-1
AGS Journaal jubileumnr     AGS Journaal in memoriam        AGS journaal 
(Juni-1963)                              J.C. Winterink (1966)               sweerman editie (1966)

1963 Leerplannen voor Uts en Lno werden bij het ministerie inge-zonden. Er werd in 1963 ook een aanvraag gedaan voor de erf-pacht van een stuk terrein voor de bouw van een nieuwe school in Sloterdijk. In verband met de Wet op het Voortgezet Onder-wijs werd in het leerplan van de Uts een praktijkjaar (3e) gepland. De Uto-programma’s van SGV en AGS worden gelijk gemaakt. Een ingewikkelde verschuiving in verband met deze overgang en de examens moest uitgevoerd worden. Ook moest werving van bedrijven voor de opvang van ‘praktikanten’ wor-den gepleegd. Voorts werd nog een aanvrage naar het Ministe-rie gezonden voor de koppeling van het Lno aan een 3-jarig leerlingstelsel, dat er op zou volgen (nieuwe stijl). Het A-jaar van de Lno bevatte 206 leerlingen.

boekenweek 1960-7Boekenweek (1960) 

1964, 1965 Het in 1963 ingezonden leerplan voor de Uts, waarin het 3e jaar als stagejaar was opgenomen, wordt eerst in 1967 in zijn geheel toegepast. Het uitgebreid technisch onderwijs gaat de keuze geven uit twee richtingen: algemeen esthetisch en algemeen technisch. Bij het Lno wordt het vak ‘handvaardigheid’ ingevoerd. In verband met het aanstaande vertrek van direk-teur M.H. Groenendaal, werd de Uts afdeling gescheiden van het geheel. Het nieuwe beheer zou gaan bestaan uit: Uts-direkteur J.C. Sweerman; Lns J.C. Moerman; adjunkt J.C. de Winter

 

20160712_104854-1_resized 20160712_105107-1_resized
Reproductie tekenen klas 3 1962-1963

20160712_105957_resized 20160712_110112_resized
Diploma 1964 van Babs Pasbeuse

Het jaar 1965 vermeldt op 1 februari het vertrek van de direkteur M.H. Groenendaal. Hij vertrok als direkteur naar de Vereniging tot bevordering van de vakopleiding in het boekdrukkers-, rasterdiepdruk-en chemigrafisch bedrijf. Er kon bouwgrond van 14230 m2 van de gemeente in erfpacht genomen worden. De schoolbevolking bestond uit: Uto 185; Lno 553; Ato 986; avondschool 485.

AGS informatie boekje 1960-1  PR110041-20161216113329
AGS brochure (1960)                      Keur uit de gedichten van jacob cats (1961)
AGS het algemeen grafisch jaar 1962-1                   10 punts gek 1963-1
Algemeen grafisch jaar (1962)                     10 punts gek (1963

AGS informatie folder 1964-1     AGS boekenavond 1964-1     AGS grafische beroepen 1964-1
AGS folder (1964)                Boekenavond (1964)            Grafische beroepen (1964)

degelijk 1965-1     degelijk 1966-1     wereldpoezie vertaald 1969-1
Degelijk (1965)                  Degelijk (1966)              Wereldpoezie Vertaald (1969)

ags jaarverslag 1958 ags jaarverslag 1959 ags jaarverslag 1960
AGS jaarverslag 1958     AGS jaarverslag 1959     AGS jaarverslag 1960 

ags jaarverslag 1961 ags jaarverslag 1962 ags jaarverslag 1963
AGS jaarverslag 1961     AGS jaarverslag 1962     AGS jaarverslag 1963 

ags jaarverslag 1964 ags jaarverslag 1965 ags jaarverslag 1966
AGS jaarverslag 1964     AGS jaarverslag 1965     AGS jaarverslag 1966 

ags jaarverslag 1967 ags jaarverslag 1968 ags jaarverslag 1969
AGS jaarverslag 1967     AGS jaarverslag 1968     AGS jaarverslag 1969